Bike park Kopika

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE UREĐENJA BIKE PARKA KOPIKA

UVOD

Intenzivni razvoj biciklizma u vidu sporta, rekreacije, lokalnog prijevoza te osobito cikloturizma, globalni je trend sve više prisutan u Hrvatskoj pa tako i na području Osječko – baranjske županije. Biciklizam, kao zdrav i ekološki osviješten način života, mnogima je postao životni stil te gotovo i životna filozofija.

C:\Users\dplander\Desktop\Bike park slike\1.jpg

Fotografija 1 (60 milijunska, rastuća populacija)

Deklarirana društvena namjera priključenja tom pozitivnom globalnom trendu razvitka svih vidova biciklizma, na svim razinama; državnoj, regionalnoj i lokalnoj, neizostavno pretpostavlja osiguranje potrebne infrastrukture i logistike u smislu izgrađenih, standardiziranih i certificiranih biciklističkih staza, definiranih i prezentiranih ruta i lokaliteta, odgovarajućih trgovina, servisa, specifičnih smještajnih kapaciteta, informativnih, edukativnih, organizacijskih i razvojnih centara.

Biciklistički klub Osijek 2010, kao aktivna udruga javnog djelovanja koja okuplja neposredne korisnike – bicikliste te kao potpisnik Sporazuma o suradnji u provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Osječko–baranjske županije, ovim koncepcijskim rješenjem uključuje se u lokalne, regionalne, državne i europske programe realizacije sadržaja kojima se unaprjeđuje trenutna razina razvojne faze cikloturizma.

Na brojnim sastancima tijela Kluba i neformalnim raspravama članova, uređenje biciklističkog parka prepoznato je kao potreba i prioritetan preduvjet daljnjeg razvitka cikloturizma i biciklizma uopće. Realizacija biciklističkog parka i kao klupskog središta, nužna je i neizostavna za daljnji napredak i ozbiljan rad Kluba u deklariranoj ulozi jednog od nositelja razvojnih aktivnosti. Bez jakih i dobro organiziranih biciklističkih klubova, nesuvislo je uopće i govoriti o razvitku cikloturizma i našeg područja kao destinacije ili cikloturističke tranzitne točke. Štoviše, usvojenim Akcijskim planom razvoja cikloturizma, izrađenom u Institutu za turizam Ministarstva turizma RH, izgradnja biciklističkih parkova navedena je kao jedna od poticajnih mjera daljnjeg razvitka cikloturizma, a biciklističke udruge definirane su kao glavni dionici tog Plana, u aktivnostima planiranja, kreiranja i provjere kvalitete biciklističkih ruta. Županijski operativni planovi razvoja cikloturizma, kao i Sporazumi o suradnji u njihovoj provedbi, samo dodatno naglašavaju potrebu i obvezu uključivanja biciklističkih udruga u te procese. Slijedom toga, na redovnoj Skupštini Kluba 2017. godine, uređenje predmetnog biciklističkog parka je uneseno u Plan rada kluba na razini godišnjih i dugoročnih planova.

CILJEVI I NAMJENA PARKA

Dosadašnji respektabilni natjecateljski, klupski i individualni rezultati u MTB disciplinama, postignuti bez odgovarajućih uvjeta za treniranje te vrlo izražene klupske rekreacijske aktivnosti u cestovnim i off road disciplinama, a s ciljem da se u budućnosti značajno unaprijede, upućuju na namjenu Parka kao klupskog centra u kojem će se sportašima i rekreativcima osigurati primjereni uvjeti za treniranje i razonodu na uređenim stazama, poligonima i u trenažnoj dvorani, mogućnost organizacije različitih sportskih biciklističkih natjecanja, ali i drugih različitih priredbi.

Obzirom da biciklizam općenito uključuje čitav niz različitih aktivnosti, a planirana investicija s namjenom Parka kao isključivo klupskog centra nije opravdana, biciklistički park je racionalno zamišljen kao suvremeni višenamjenski centar sa sadržajima osmišljenim za aktivni odmor i rekreaciju te pružanje različitih pratećih usluga biciklistima svih afiniteta, uzrasta i tjelesnih sposobnosti, za individualce, članove kluba, grupe, obitelji i cikloturiste.

Realizacijom takvog Parka, ostvarit će se preduvjeti za značajniji iskorak u razvitku cikloturizma na našem području. Osijek, ali i šira okolina time postaju još interesantnije i atraktivnije destinacije ili pak samo neizostavne lokacije pri planiranju ruta cikloturistima u tranzitu.

IZBOR LOKACIJE I OBILJEŽJA

U širem smislu, Osijek kao lokacija za uređenje biciklističkog parka višestruko je opravdana, a Akcijskim planom razvitka cikloturizma u Republici Hrvatskoj i usvojena. Nalazi se na križanju međunarodnih Eurovelo ruta: „6“ (Atlantik – Crno more, uz europske rijeke), „13“ (Ruta željezne zavjese) te državnih glavnih biciklističkih ruta: DG1 (Slovenija-Varaždin-Virovitica-Osijek-Ilok-Srbija) i DG9 (Mađarska-Osijek-Đakovo-Sl.Šamac-BIH-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-RH-Metković-Ploče). Brojne su i izuzetno zanimljive, usvojene i potencijalne županijske, vezne i lokalne trase ruta s atraktivnim lokalitetma i destinacijama. Također, prometna povezanost Osijeka sa svijetom; zračnim, željezničkim, cestovnim i riječnim putem odlična je osnova za razvoj cikloturizma.

Prikaz 1; Položaj grada Osijeka na EuroVelo ruti 6

Prikaz 2: EuroVelo rute u široj regiji Prikaz 3: Mreža državnih glavnih ruta u RH

Prepoznajući navedene suvremene trendove i potrebe, ali i slijedeći biciklističku tradiciju, Grad Osijek je kontinuirano ulažući, postao urbana sredina s najrazgranatijom mrežom biciklističkih staza u Hrvatskoj, a izgrađene i planirane namjenske biciklističke staze na širem području Osječko-baranjske i susjednih županija samo naglašavaju potrebu i opravdanost izbora Osijeka kao lokacije za uređenje biciklističkog parka međunarodnog značaja.

Nakon detaljnih komparativnih analiza više potencijalnih lokacija na području i u okolini grada, kao najpovoljnija za uređenje biciklističkog parka, usvojena je lokacija u topolovoj šumi na lijevoj obali rijeke Drave, u blizini već postojećih, sličnih sadržaja sportsko – rekreacijske namjene, pješačko – biciklističkog mosta, na prostoru omeđenom; Ulicom Tvrđavica sa sjeverne strane, nasipom za obranu od poplave/Ulicom Nasip s južne strane, urbanim i oraničnim površinama sa zapadne i istočne strane.

Prikaz 4: Položaj usvojene lokacija Parka u odnosu na grad Osijek

U užem smislu, usvojena ciljana lokacija planiranog biciklističkog parka ima brojne prednosti i odlike:

 • Usvojena lokacija planiranog Parka je na udaljenosti manjoj od 2km od središta grada, a opet je u izdvojenom i prirodnom okruženju.
 • Izoliranost lokacije u odnosu na gradsku vrevu i intenzivni gradski motorni promet, daju tom prostoru nadomak središtu grada karakter opuštenosti i prometne sigurnosti, čime se naglašava atraktivnost planiranog Parka i očekuje značajan interes za boravkom i aktivnostima u njemu, kao svojevrsnoj oazi mira.
 • Položaj u gotovo geometrijskom središtu longitudinalne prostorne dispozicije Osijeka uz rijeku Dravu, podjednako je udaljen lokalnim korisnicima Parka sa svih područja grada, a gostima Parka – cikloturistima, podjednako su udaljeni interesantni lokaliteti grada za posjetu.
 • Neposredna blizina postojećih sportsko–rekreacijskih (gradsko kupalište Copacabana“ s pratećim sadržajima, Skate park, Trim staza), ugostiteljskih (restoran „Kopika“, „Zoo“ hotel, krčma „Vrata Baranje“, čarda „Kod Baranjca“), smještajnih i drugih sadržaja (Zoološki vrt, Katakombe, Edukativni kukuruzni labirint, parkirališta i dr.), daje tom prostoru značajan, sportski, rekreacijski, kulturno-zabavni, kulturno-povijesni i turistički karakter te dodatno opravdava zahvat planirane namjene i upućuje na daljnji razvitak upravo takvih sadržaja u tom prostoru.

Prikaz 5: Postojeći sadržaji u neposrednoj blizini planiranog Parka njihova, na lijevoj obali r. Drave.

 • Blizina usvojene lokacije centru grada, kao i visoka razina urbane opremljenosti sadržaja i usluga u neposrednoj okolini, nameću potrebu da bilo koji novi sadržaj na tom području bude reprezentativan, a namjenom sukladan postojećim okolnim sadržajima. Izvedbom Biciklističkog parka planirane visoke razine pružanja usluga i uređenja, ispunjavaju se oba uvjeta, a taj prostor dodatno se oplemenjuje novim, do sada nepostojećim sadržajima i mogućnostima u kontekstu sporta, rekreacije, edukacije, kulture i zabave.
 • Blizina biciklističkog parka velikom gradu nije čest slučaj i sa sobom nosi brojne komparativne prednosti u smislu ponude najrazličitijih vrsta usluga urbane sredine cikloturistima. Iskorištenjem tih sretnih okolnosti i prednosti, realizacijom Parka na usvojenoj lokaciji, uz primjerenu organizaciju i razinu usluga, grad Osijek i šire područje, dobit će dodatni značaj u vidu vrhunske europske cikloturističke destinacije i ishodišta za biciklističke izlete „istraživanja“ šireg područja, koje je analizama u Akcijskom planu razvoja cikloturizma verificirano kao područje izuzetno bogato atraktivnim prirodnim, kulturno povijesnim i gastro-enološkim sadržajima.

Prikaz 6: Logistički sadržaji u gradu

 • Usvojena lokacija odlikuje se i postojećim pristupima, putem prometnica, pješačkih i biciklističkih staza čime je omogućen pristup Parku svim tipovima korisnika.
 • Izborom ove lokacije, koja se odlikuje neposrednim pristupom postojećoj razvijenoj mreži gradskih biciklističkih staza, postojećim i planiranim biciklističkim stazama u široj okolini, Park poprima veliki značaj kao ishodište ili odmorište na brojnim postojećim i planiranim biciklističkim rutama u široj okolini ili ishodište za posjetu brojnim lokalitetima u gradu i okolini.

Prikaz 7: Postojeće biciklističke staze u gradu Osijeku

Prikaz 8: Postojeće i planirane biciklističke staze u Osječko-baranjskoj županiji

 • Pripadnost promatrane lokacije ekološkoj mreži „Natura 2000“ te namjena zemljišnih čestica unutar područja planiranog zahvata, koja je prema prostorno planskoj dokumentaciji, rezervirana površina za budući razvoj naselja, uz već tradicionalnu ekološku osviještenost biciklističke populacije, kao i bezuvjetni stav Kluba da se namjeravanim zahvatom djeluje na socijalno prihvatljiv, ekonomski i ekološki održivi način i uz primjenu svih mjera zaštite prirode i okoliša tijekom izgradnje i korištenja Parka, osigurat će prihvatljivost planiranog zahvata i prednost u odnosu na realizaciju nekih drugih sadržaja na tom području.

Prikaz 9: Područje ekološke mreže „Natura 2000“

 • Zemljišne čestice predviđene za realizaciju planiranog Parka su: k.č.br. 619, površine 18.9 ha, šuma u vlasništvu RH, pod upravom Hrvatskih šuma, k.č.br. 618, površine 0,28 ha, šuma, u vlasništvu RH, javno vodno dobro pod upravom Hrvatskih voda, dio k.č.br. 1077/2, površine 3,55 ha, nasip i cesta, u vlasništvu RH, javno vodno dobro pod upravom Grada Osijeka i Hrvatskih voda, sve k.o. Tvrđavica-Podravlje.
 • Vlasništvo Republike Hrvatske nad zemljišnim česticama predviđenim za uređenje Parka te uprava nad njima putem Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i Grada Osijeka, koji su također glavni dionici realizacije Akcijskog plana i potpisnici Sporazuma, uz činjenicu da je razvitak cikloturizma uređenjm biciklističkih parkova, daklarirani društveni interes visoke razine prioriteta, za očekivati je moguće te i relativno brzo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u narednim postupcima.
 • Postojeća kultura većine zemljišnih čestica na planiranom području zahvata – šuma, zadržava se, a planskom postupnom sadnjom i zamjenom postojećih dotrajalih stabala industrijske topole, autohtonim biljnim vrstama i unaprjeđuje. Šuma kao dominantna kultura upravo je idealna sredina za realizaciju i razvoj planiranih sadržaja Parka u kojem se korisnicima omogućava boravak i razne aktivnosti u prirodi, a nadomak centru grada.
 • Izabrana lokacija povoljna je i obzirom na mogućnost priključenja pojedinih sadržaja Parka na postojeću komunalnu infrastrukturu; elektroenergetsku mrežu, postojeće sustave plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Prikaz 10: Postojeća infrastruktura

 • Promatrano području nalazi se u neposrednoj blizini rijeke Drave, ali unutar branjenog područja, čime su planirani sadržaji zaštićeni od utjecaja visokih vodostaja.
 • Velika površina zemljišnih čestica promatranog područja, oko 20 ha, uz kvalitetnu organizaciju prostora, omogućit će dugoročni razvoj Parka, kako za planirane, tako i za eventualne buduće sadržaje.
 • Volonterskim akcijama članova BK Osijek 2010, odobrenih Rješenjem Hrvatskih šuma, na tom prostoru je već djelomično uređena MTB staza „Kopika“. Staza je, iako s brojnim nedostatcima, u vrlo kratkom roku postala izuzetno popularna. Natjecatelji, off-road rekreativni biciklisti, šetači, trkači ili pak samo ljubitelji boravka u prirodi sve više ju koriste. Brzo stvorena određena navika, opravdava i naglašava potrebu nastavka aktivnosti na uređenju tog prostora planiranim sadržajima.

PLANIRANI SADRŽAJI

Razmatranjem potrebnih sadržaja i usluga planiranog Parka, a uvažavajući najbolje poznate primjere, uz prilagodbu lokalnim potrebama, uvjetima i okolnostima, usvojeni su slijedeći sadržaji:

Osnovni sadržaji:

MTB staze; XC, XCO i Pump,

BMX staze

MTB. DH i jump poligoni,

Poligoni spretnosti,

Edukativni poligoni,

Glavna zgrada,

Prijemno - informativni centar – suvenirnica,

Svlačionice i sanitarni čvorovi,

Trgovina, servis, pranje, iznajmljivanje bicikala i kamp opreme,

Praonica za bicikle,

Caffe bar,

Restoran,

Uprava Parka,

Klupske prostorije,

Višenamjenska dvorana za treninge, rekreaciju, tematske radionice, seminare, skupove i prezentacije,

Fitness i welness centar,

Spremište trenažne i druge opreme,

Garaža za vozila i prikolice.

Prateći sadržaji:

Parkirališta za osobna i kamp vozila,

Parkirališta/spremišta za bicikle,

Kamp i Auto kamp za cikloturiste,

Rasvjeta staza i poligona i ozvučenje,

Park šuma s autohtonim biljnim vrstama – botanički vrt

Gledališta,

Pješačke staze, otoci, trgovi

Dječja igrališta, prostori za obiteljske i grupne posjete; roštilj, sjenice sa stolovima i klupama,

Besplatni pristup internetu.

NAMJENA I OPIS POJEDINIH SADRŽAJA

Ovim koncepcijskim rješenjem samo se načelno opisuju i obrazlažu sadržaji.

BMX i MTB; XCO, Pump, Jump staze i poligoni

Glavni sadržaj planiranog biciklističkog parka su off – road biciklističke staze i poligoni. Višenamjenskim karakterom Parka, uvjetovana je izvedba više vrsta i razina težine pojedinih staza i poligona, kojima će se osigurati primjerene uvjete korisnicima različitih uzrasta i tjelesnih sposobnosti.

Staze i poligoni moraju biti koncipirani za edukaciju, rekreativne aktivnosti, treninge, priredbe i natjecanja, s mogućnošću kombiniranja različitih dionica i poligona, ovisno o potrebi.

Projektiranje staza i poligona; položajno određivanje pojedinih trasa, geometrija tehničkih elemenata, konfiguracije, kao i komponiranje tehničkih elemenata, kompleksan je zadatak kojim se mora udovoljiti više uvjeta.

U konstruktivnom smislu, staze i poligone planira se izvesti kombinacijom stabilizirane zemlje i drva kao ekoloških materijala. Iznimno, pump i jump staze i poligoni, poligoni spretnosti, poligoni za edukacijsku namjenu, u smislu savladavanja vještine vožnje bicikla, poligon za učenje prometnih pravila i njihovu praktičnu primjenu na odgovarajuće opremljenom poligonu, izvest će se i drugim primjerenim, ali ekološki prihvatljivim materijalima.

U smislu sigurnosti pojedinih grupa i kategorija korisnika od međusobne interferencije obzirom na trenutne aktivnosti u Parku, staze i poligoni moraju biti međusobno fizički odvojeni, ali i uz navedenu mogućnost kombiniranja.

Za vrijeme održavanja natjecanja, pješački koridori u funkciji pristupa gledatelja ne smiju se križati sa stazama, a opet moraju omogućiti pristup pojedinim atraktivnim lokacijama. Također, staze i poligoni moraju biti označeni, obilježeni i opremljeni, sukladno odgovarajućim pravilnicima HBS-a i UCI-ja.

Obzirom da je „MTB“, po definiciji biciklistička disciplina vožnje biciklom u prirodnom (off-road) okruženju (ne samo po brdima), ravničarski karakter zemljišnih čestica na području Parka, nikako nije zapreka za njegovu realizaciju. Lokalnim raspoređivanjem zemlje te uz eventualni dovoz zemlje, ostvaruje se dovoljno visinske denivelacije, što u kombinaciji s atraktivnošću i težinom tehničkih elemenata, primjerenoj različitim kategorijama sposobnosti, omogućava namjenu staza za savladavanje tehnike vožnje bicikla, rekreaciju, treninge, ali i natjecanja najvišeg ranga.

Primjeri MTB staza:

Prmjeri BMX staza:

 

Primjeri Pump staza:

Primjeri edukacijskih poligona:

Primjer prometnog poligona:

Glavna zgrada

Kao glavni i najveći objekt visokogradnje u Parku, predviđena je izgradnja višenamjenske zgrade sa svim sadržajima koji će omogućiti primjerenu organizaciju rada Parka pri pružanju planiranih usluga korisnicima, ali i osiguranje uvjeta za rad biciklističkim klubovima. Građevina je generalno zamišljena u autohtonom tradicijskom arhitektonskom stilu, uklopljenom u šumsko okruženje, upotrebom ekološki prihvatljivih materijala te uz mogućnost fazne izgradnje i dogradnje pojedinih sadržaja, sukladno dinamici razvoja Parka i klubova. Zgradu se planira priključiti na javne sustave vodoopskrbe i razdjelne odvodnje te plinsku i elektroenergetsku mrežu. Prostorna dispozicija i drugi detaljni opisi i prikazi zgrade i pripadajuće infrastrukture bit će obrađeni Idejnim i Glavnim projektima. Zgradu se predviđa opremiti suvremenim, ekološkim i energetski učinkovitim sustavima klimatizacije, s ciljem ostvarenja „A“ energetskog razreda.

Prijemno - informativni centar - suvenirnica

U funkciji pružanja informacija korisnicima Parka, kao i cikloturistima, kojima je dolaskom na određenu destinaciju, posjeta Bike parku prva i prioritetna (ukoliko takav postoji), potrebno je unutar glavne zgrade organizirati prostor za tu namjenu. Vrste informacija koje treba pružiti korisnicima su vrlo raznolike i brojne, a način njihova prezentiranja treba prilagoditi suvremenim tehnološkim mogućnostima. Također, u suradnji s turističkim agencijama, Parkom prirode „Kopački rit“, motonautičkim klubovima i mnogim drugim subjektima, moguće je ponuditi različite tematski organizirane izlete na širem području. Odgovarajućim izložbenim konceptom i opremanjem toga prostora otvara se i mogućnost dodatne prezentacije i afirmacije lokalnog gospodarstva, kulturno povijesnih (umjetničkih, muzejskih, arheoloških, zabavnih), prirodnih i drugih sadržaja i lokaliteta u okolini, vrijednih posjete.

Uprava Parka

Za potrebe upravljanja Parkom i organiziranje različitih aktivnosti, nužno je unutar glavne zgrade osigurati odgovarajući prostor za tu namjenu.

Svlačionice, sanitarni čvorovi i praonica rublja

Predviđene rekreacijske aktivnosti, treninzi, biciklističke priredbe i natjecanja vrlo često uključuju i intenzivno prljanje, prljanje odjeće, obuće, bicikala i opreme pa je stoga u Parku potrebno organizirati odgovarajuće prostore u funkciji svlačionica, specifičnih sanitarnih čvorova i sanitarne opreme za osobnu higijenu, pranje rublja i opreme, prilagođenih za prihvat otpadne vode visokog stupnja onečišćenja blatom, a bez kvara ili začepljenja sustava odvodnje.

Trgovina, servis, pranje, iznajmljivanje bicikala, kamp opreme, punjenje baterija za e-bicikle

Realizacijom planiranog Parka, uz dobru organizaciju aktivnosti i posjećenost, otvara se mogućnost i potreba za sadržajima; Trgovina bicikala, dijelova i opreme s odgovarajućim servisom, uz mogućnost pranja i iznajmljivanja bicikala i kamp opreme, kao i mogućnost punjenja baterija za e-bicikle.

Caffe bar

Prostor s uvjetima za odmor i druženje korisnika, posjetitelja i članova klubova, afirmativan je i primjeren sadržaj za planirani Park, a uz dobru organizaciju i posjećenost Parka i poslovno opravdan.

Restoran

U funkciji potpunije ugostiteljske usluge, restoran za pripremu i posluživanje jela prilagođenih specifičnim prehrambenim potrebama biciklista natjecatelja, cikloturista ali i sportaša općenito, je svakako potreban sadržaj, a uz dovoljan broj gostiju i opravdan. Takav restoran s ponudom prilagođenih tradicionalnih domaćih jela, pozitivan je pomak u odnosu na postojeću gastronomsku ponudu u gradu i okolini te dodatni poticaj razvitku cikloturizma, a specifičnim, prilagođenim jelima i potrebama vrhunskih sportaša.

Klupske prostorije

Obzirom na već navedenu važnu društvenu ulogu biciklističkih klubova kao stručnih dionika razvojnih aktivnosti biciklizma i cikloturizma, brojne su planirane aktivnosti Kluba; sudjelovanje u realizaciji projekata izgradnje biciklističke infrastrukture, unaprjeđenje cikloturističke ponude, informitivnim i marketnškim sadržajima, unaprjeđenje zakonske regulative i edukacija. Za funkcioniranje snažnih, stabilnih i dobro organiziranih klubova, kao nositelja aktivnosti u planiranom biciklističkom parku, ali i drugih planiranih aktivnosti, neophodno im je osigurati i prostore s odgovarajućim uvjetima za rad. Ostvarenjem daljnjeg razvitka biciklizma može se očekivati osnivanje i granskog regionalnog biciklističkog saveza Osječko – baranjske županije te potreba osiguranja prostora za njegov rad.

Karakterističan primjer aktivnosti kluba je potrebna suradnja s Nacionalnim EuroVelo koordinacijskim centrom (očekuje se njegovo osnivanje), European Cyclists Federation, turističkim zajednicama i mnogim drugim subjektima daljnjeg razvitka biciklističkih dionica EuroVelo ruta na našem području, koje su trenutno na gotovo najnižoj razvojnoj razini na putu prema certificiranim rutama, sukladno definiranim standardima. Tek su utvrđeni i označeni glavni pravci, s vrlo skromnom postojećom infrastrukturom i logističkom podrškom te bez odgovarajuće prezentacije čak i za trenutnu razvojnu fazu. Svojim iskustvima korištenja tih ruta, kao i temeljem razmjene iskustava pri susretima s cikloturistima različitih tipova, upravo biciklistički klubovi mogu i pozvani su artikulirati potrebe i sklonosti cikloturista. Unaprjeđenje suradnje biciklističkih klubova s Hrvatskim biciklističkim savezom, također je jedna od važnih aktivnosti u bliskoj budućnosti. Obzirom da cikloturističku „populaciju“ moramo shvatiti kao veliku i rastuću skupinu individualaca najrazličitijih interesa, kojoj je zajednički nazivnik jedino korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva, cikloturistima, ali i svim drugim tipovima turista, nužno je pri posjeti i istraživanju pojedinih destinacija, omogućiti pristup čitavom nizu najrazličitijih informacija na odgovarajući način. Upravo na tom tragu, BK Osijek 2010, uz tijesnu suradnju i potporu turističkih zajednica kao nositelja te svih drugih relevantnih subjekata pozvan je i odlučan doprinijeti daljnjem unaprjeđenju prezentacije sadržaja županije i grada cikloturistima. Pojedine aktivnosti u tom smislu brojne su i raznolike i daleko premašuju predmet ovog koncepcijskog rješenja.

Višenamjenska dvorana za treninge, tematske radionice, seminare, skupove i prezentacije

Potrebu za dvoranom za treninge nije potrebno posebno obrazlagati. Općenito, potreba za takvim prostorima, obzirom na sve izraženiji trend rekreativnog bavljenja sportom postaje sve veća. Opravdanost toga prostora očituje se i u mogućnosti organiziranja odgovarajućih aktivnosti i za druge sportske klubove i rekreativce.

Višenamjenski karakter tog prostora očituje se mogućnošću organiziranja različitih tematskih radionica, seminara, skupova i prezentacija.

U ulozi biciklističkog centra, s ciljem podizanja razine sigurnosti biciklista u prometu, u suorganizaciji s MUP-om, sukladno Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, omogućava se biciklistima, kao jednoj od najranjivijih skupina u prometu, edukacija o kulturi ponašanja biciklista u prometu i prometnim pravilima.

Mogućnost edukacije o vrstama i namjenama te potrebi održavanja tehničke ispravnosti bicikala s odgovarajućim prezentacijama i radionicama u opremljenom namjenskom prostoru, kao i mnoge druge namjene.

Primjeri višenamjenske dvorane

Wellness i fitness centar

Ponudom fitness i wellness programa u funkciji rekuperacije cikloturista i osnovne sportske pripreme, rekreativaca i sportaša, dodatno će se osnažiti status planiranog Parka, i grada Osijeka kao vrhunske destinacije za bicikliste, cikloturiste, rekreativne i vrhunske sportaše.

Frimjeri fitness i wellness sadržaja

Spremište

U biciklističkom parku s planiranim raznovrsnim aktivnostima, potrebno je osigurati odgovarajući prostor u funkciji spremišta razne opreme staza i poligona (trake, oznake, prenosive barijere, strunjače za zaštitu pri padovima, montažne nadstrešnice, klupe i sl.), trenažne opreme i sprava, alata za održavanje i modifikaciju staza, kamp opreme i slično.

Garaža za vozila i prikolice

Planirana složena djelatnost Parka i Kluba, uključuje mogućnost prijevoza osoba i različitih tereta odnosno raspolaganje odgovarajućim vozilima. Za potrebe logistike Parka, kao i za potrebe prijevoza članova Kluba, bicikala i opreme, tehničke podrške na natjecanja i udaljenije treninge, za organiziranje grupnih prijevoza biciklista na izlete na udaljenije destinacije, mini bus i kombi vozilo s odgovarajućim prikolicama i nosačima su neophodni i opravdani. Trenutna klupska situacija u smislu organizacije prijevoza na natjecanja i treninge je takva da se 4 osobe, 3 bicikla s mnoštvom opreme „guraju“ u jednom osobnom vozilu, što je otežavajuća pa čak i potencijalno opasna okolnost za sigurnost natjecatelja koji umorni od puta trebaju nastupiti na tjelesno i psihički vrlo zahtjevnim natjecanjima te se umorni od natjecanja isto tako trebaju sigurno vratiti kući. Mogućnost osiguranja grupnog i racionalnog prijevoza upravo je i jedan od osnovnih uvjeta za daljni razvoj i napredak Kluba.

U duhu dobrog gospodarenja sredstvima planiranog Parka i Kluba, potrebno je osigurati i garaže za smještaj mini busa i kombi vozila te prikolica i nosača za prijevoz bicikala, opreme i drugih tereta u funkciji logističke podrške planiranom Parku.

Parkirališta za osobna i kamp vozila

Za potrebe svih tipova korisnika Parka, nužno je osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za osobna vozila i razne vrste karakterističnih kombi – kamp vozila, u uvjetima uobičajenog režima rada Parka, kao i za vrijeme održavanja priredbi i natjecanja, kada je izražena potreba za povećanim brojem svih vrsta parkirališta.

Parkirališta/spremišta za bicikle

Za potrebe korisnika koji u Park dolaze biciklima, na području Parka potrebno je urediti i odgovarajuća parkirališta i spremišta za bicikle. Parkirališta se predviđaju za dnevne posjetitelje i korisnike, a spremišta za višednevne. Također je potrebno predvidjeti odgovarajuće mjere nadzora i osiguranja bicikala i opreme od otuđenja. Dispozicija i tehničke karakteristike, utvrdit će se Idejnim i Glavnim projektima.

Kamp i auto kamp za cikloturiste

Kamp i autokamp u funkciji osiguranja kvalitetnih uvjeta za višednevni boravak cikloturistima, nužni su i poticajni sadržaji za afirmaciju Parka i osnova za daljni razvitak cikloturizma. Biciklistički kamp je namijenjen cikloturistima koji bicikl koriste kao osnovno prijevozno sredstvo, a Auto kamp onima koji putuju drugim prijevoznim sredstvima, a biciklima obilaze lokalne destinacije. Izvedbom kampa i autokampa omogućit će se primjereni smještaj i za sudionike (individualne, klupske i timske), raznih biciklističkih natjecanja sa specifičnim potrebama smještaja. Također, timovima i klubovima omogučit će se smještaj i prostor za pripremu za natjecanja. Realizacijom potrebne infrastrukture u kampovima, omogućit će se ugodan višednevni boravak različitim tipovima cikloturista i drugih korisnika. Opravdanost izvedbe takvog kampa i autokampa očituje se i činjenicom da na području grada Osijeka nema sličnih sadržaja odgovarajućeg standarda. Broj, raspored, dimenzije kamp i autokamp parcela, njihova dispozicija unutar raspoloživog prostora, kao i opremljenost infrastrukturom, obradit će se Idejnim i Glavnim projektima.

Primjeri Autokampa, kampa i bike & bed bungalova:

Rasvjeta staza i poligona i ozvučenje

Slijedom pozitivnih primjera i iskustava u gradu Osijeku (npr. Srednjoškolsko igralište, Skate park i mnoga druga sportska igrališta), opremanje ekološkom i visokoučinkovitom rasvjetom staza i poligona planiranog Parka, omogućit će se korištenje istih i u kasnijim večernjim satima, što će svakako doprinijeti popularnosti i posjećenosti Parka, osobito u ljetno doba, kada zahtjevne tjelesne aktivnosti za vrućih dana nisu poželjne, niti preporučljive.

U funkciji informiranja posjetitelja, stvaranja ugodnog ambijenta, kao i za potrebe organizacije priredbi i natjecanja, planirana je i izvedba ozvučenja Parka, odnosno pojedinih lokaliteta.

Park šuma

Šuma kao prirodno okruženje planiranog sadržaja – biciklističkog parka je svakako poželjna i prihvatljiva, a za potrebe formiranja konkretnih MTB staza i poligona upravo i nužna. Postojeća kultura zemljišnih čestica na području planiranog Parka je šuma, rasterski nasad industrijske topole. Planiranim zahvatom, predviđa se uređenje park šume – botaničkog vrta, odnosno revitalizacija slavonske šume, postupnom sječom dotrajalih i oštećenih stabala i sadnjom novih (kako bi se bez prekida osigurao šumski karakter i ambijent lokacije), sukladno projektu hortikulturnog uređenja. Drvnu masu posječenih stabala moguće je odmah i na licu mjesta racionalno iskoristiti za uređenje staza i poligona. U funkciji zaštite staništa i biološke raznolikosti na području „Natura 2000“ te unaprjeđenja prezentacije i marketinga ZOO vrta Osijek, u suradnji sa Agencijom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i ZOO vrtom Osijek, Park je moguće organizirati i kao prostor za tu namjenu.

Gledališta

Planirana organizacija različitih biciklističkih natjecanja nameće potrebu uređenja odgovarajućih gledališta. Općenito, dosadašnja iskustva i okolnosti ukazuju na to da su određene vrste MTB natjecanja u medijskom smislu zapostavljene upravo zbog nedostupnosti i nepreglednosti staza, kako gledateljima, tako i medijima. Lokacija planiranog Parka u neposrednoj blizini urbanog centra, kao i lokalna topologija uz primjereno planiranje trasa i dispozicije staza i poligona te hortikulturnim uređenjem, omogućit će gledateljima i medijima kvalitetno praćenje priredbi, čime će se pozitivno djelovati na afirmaciju tog zanimljivog i atraktivnog sporta.

Na području planiranog Parka, u visinskom smislu, dominira nasip za obranu od poplava. Njegovom blagom modifikacijom, na način da se zahvatom pozitivno utječe na stupanj sigurnosti obrane od poplava, kao i mogućnost provedbe mjera održavanja i obrane od poplava, moguće je osigurati preglednost poligona, ali i dobrog dijela staza. Preglednost ostalih atraktivnih dijelova staza i poligona, moguće je ostvariti izvedbom gledališta na tim lokacijama, formiranjem uređenih zemljanih nasipa.

Primjer uređenja gledališta na zemljanom nasipu

Pješačke staze, otoci, trgovi, ljetne pozornice

Na području planiranog Parka, za potrebe pješačkog pristupa stazama, poligonima i gledalištima, roditeljima za nadzor djece, trenerima za sudjelovanje u trenažnim aktivnostima, hitnoj medicinskoj službi za pružanje pomoći u slučaju povrede, ili pak samo za šetnju i boravak u uređenoj park šumi, potrebno je organizirati mrežu pješačkih staza, trgova i otoka s pratećim sadržajima (klupe za odmor, sjenice s klupama i stolovima, koševi za otpatke, odgovarajuća rasvjeta i sl.). Višenamjenskim karakterom ovog prostora omogućit će i organiziranje raznih drugih priredbi; izložbi, sajmova, predstava, multimedijskih prezentacija i sl., čime će se on dodatno oplemeniti, a grad Osijek će se obogatiti još jednim značajnim i reprezentativnim prostorom za organizaciju različitih priredbi.

Primjeri uređenja lokacija za školu u prirodi, amfiteatralne ljetne pozornice i pješačkih staza

Dječja igrališta, prostori za obiteljske i grupne posjete; roštilj, sjenice sa stolovima i klupama

Obiteljima i grupama posjetitelja i korisnika Parka, s ciljem onemogućavanja kolizije pješaka i jurećeg bicikliste, potrebno je omogućiti izdvojene i zaštićene prostore sa sadržajima kojima će se animirati djecu i posjetitelje koji nisu ili trenutno nisu neposredno uključeni u namjenske aktivnosti Parka. S tom svrhom planirana je izvedba dječjih igrališta, sjenica s klupama, uređenih i infrastrukturno opremljenih mjesta za pripremu jela sa roštilja.

Primjeri uređenja pratećih sadržaja:

Besplatni pristup internetu

Suvremeni standard opremanja javnih prostora predviđene namjene svakako uključuje i mogućnost pružanja usluge besplatnog pristupa internetu (WI-FI hot spot).

Prometna signalizacija, info panoi

Planirani Park, svakako je potrebno opremiti odgovarajućim info – panoima, s rasporedom sadržaja, uvjetima korištenja i pravilima ponašanja, a u širem smislu i postavljanjem obavijesnih znakova na glavnim prometnicama.

ZAKLJUČAK

Ovo Koncepcijsko rješenje izrađeno je s ciljem afirmiranja ideje i ishođenja načelne potpore jedinica lokalne samouprave na području Osječko – baranjske županije, Osječko – baranjske županije, turističkih zjednica te ostalih dionika Akcijskog plana razvoja cikloturizma u Republici Hrvatskoj; nadležnih ministarstava, javnih poduzeća, Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, J.U. Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, kao i gospodarskih subjekata zainteresiranih za realizaciju ideje.

U Osijeku; 12. ožujka 2018.

Autori Koncepcijskog rješenja:

Dubravko Plander

Nenad Koreny